Zverejňovanie

Kúpna zmluva VSP finance s.r.o.,Košice

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 5001-17-14

Oprava komunikácie - Ing. Ondrej Szaniszlo

Kúpná zmluva - kúpa pozemku pod čerpacou stanicou verejnej kanalizácie

Zmluva o dielo uzavr. poľa §-u563 nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby (Štadionivá ulica)

Zmluva o dielo uzavr. poľa §-u563 nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby (Parková ulica)

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o spolupráci - Národný projekt - č.z.: USVRK-OIP-2017/000519-001

Zmluva o dielo uzavretá podľa §-u536 a nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby

Zml. o dielo uzavretá podľa§ 536 a nasled. § Obchodného zákon. - Doming, spol. s.r.o.

Dodatok č.2 k zml. o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodatok č.2 k DAROVACEJ ZML.č.026 2014 RMS

Zmluva o dielo č.01 02017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

Zmluva č.2017 MPC ŠOV ZŠ 122

Zmluva č.5-2017 o poskytn. dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 k darovacej zml. č. E1-2015 - EUROCAST

Zmluva o reklame č.14-2017 - U.S.Steel Košice s.r.o.

Dohoda č.14 §50j NS 2017 NP PZVAOTP-2

Darovacia zmluva - KOSIT

Kúpna zmluva - František Šnír

Dodatok č.2,k zmluve o poskytovaní služ. v odpadovom hospodárstve

Zmluva o pripojení VSD - 2X16 BJ blok - B

Zmluva o pripojení VSD - 2X16 BJ blok - A

Zmluva o dodávke vody z verej.vodovodu - 2X16 BJ

Zmluva o dodávke plynu - 2X16 BJ blok - B

Zmluva o dodávke plynu - 2X16 BJ blok - A

Zmluva kanalizácia - 2X16 BJ

Dodatok č.4 ku zmluve o poskytovaní stravovacích služ.

Dodatok č.3, k zmluve o zneškodňovaní odpadu