OZ Veľká Ida

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide na rok 2018

1. február 2018 (štvrtok)
o 15:00 hod.
1. Správa komisie finančnej a pre vonkajšie vzťahy o dotáciách za rok 2017
2. Žiadosť záujmových organizácií o poskytnutie dotácie a návrh na schválenie výšky dotácie na rok 2018
3. Správa komisie športu, verejného poriadku a pre rómske záležitosti
4. Správa riaditeľa OOPZ Veľká Ida
5. Stav na úseku požiarnej ochrany

22.marec 2018 (štvrtok)
o 15:00 hod.
1. Stav na úseku výberu daní a poplatkov
2. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2017 a návrh na schválenie výročnej správy
3. Návrh na schválenie výsledkov inventarizácie
4. Správa sociálnej komisie za rok 2017 a plán na rok 2018
5. Správa obecného kontrolóra za rok 2017
6. Správa audítora o vykonaní auditu hospodárenia za rok 2017

7. jún 2018 (štvrtok)
o 15:00 hod.
1. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2018 a návrh na schválenie zmien rozpočtu
2. Správa komisie pre správu časti obce Gomboš
3. Návrh na schválenie záverečného účtu
4. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2018
5. Hodnotenie práce poslancov OZ za I. polrok 2018
6. Správa o príprave a zabezpečení Medzinárodnej výstavy psov

13. september 2018 (štvrtok)
o 15:00 hod.
1. Správa komisie životného prostredia,
2. Správa komisie výstavby a rozvoja obce
3. Správa referátu ŽP a VV o stave na úseku odpadového hospodárstva
4. Stretnutie s manažmentom U. S. Steel Košice pre enviroment a vonkajšie vzťahy
5. Stav čerpania rozpočtu za I. polrok 2018
6. Správa o výstave ZO SZCH vo Veľkej Ide – predseda ZO SZCH

15. november 2018 (štvrtok)
o 15:00 hod.
1. Správa komisie školstva, mládeže a cezhraničnej spolupráce
2. Správa kultúrnej komisie
3. Správa riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ
4. Správa o príprave a organizácii Dňa seniorov (30. november 2018 o 1500)
5. Návrh poslancov na zmeny vo VZN obce Veľká Ida

7. december 2018 (piatok)
o 9:00 hod.
- CELODENNÉ ZASADNUTIE OZ VEĽKÁ IDA
1. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za III. štvrťrok 2018
2. Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2018 z PHSR
3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzných nariadení obce
4. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a návrh Programového rozpočtu na roky 2020-2021
5. Návrh Plánu zasadnutí OZ vo Veľkej Ide na rok 2019
6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2019
7. Hodnotenie práce poslancov OZ za II. polrok 2018